Liigu edasi põhisisu juurde

 

Eesmärk ja projekti skoobikirjeldus

Elektrisüsteemi tasakaalustamise eeskiri (EL) 2017/2195 ja ka puhta energia direktiiv sätestavad, et hiljemalt 01.01.2025 peavad olema kõik elektrisüsteemid rakendanud 15-minutilise bilansiperioodi (ISP – imbalance settlement period). Eesmärk tuleneb nõudest elektrisüsteem tasakaalustada 15-minutilise ajaperioodiga, mille tagamiseks peab elektriturul kauplemiseks olema 15-minutilise resolutsiooniga tooted, reguleerimisturgude standardtooted on loodud ning bilansiselgitusel peavad olema mõõteandmed 15-minutilise resolutsiooniga.

Kokkuvõtvalt hõlmab 15 min bilansiperioodi rakendamise skoop vähemalt 5 paralleelset projekti lõppeesmärgi saavutamiseks:

No 15 min bilansiperioodi rakendamisega seotud projektide loetelu Töögrupp Ajakava Kommentaar
1 Baltikumi koostöö 15 min bilansiperioodile üleminekul eesmärgiga uuendada Baltikumi bilansivastutuse mudel ja reguleerimisturgude ärireeglid. Baltikumi süsteemihaldurite reguleerimisturu töögrupp Pidev protsess kuni 2025 Koostatud dokumendid avaldatakse siin veebilehel.
2 Siseriikliku seadusandluse jm ärinõuete väljatöötamine 15 min bilansiperioodi rakendamiseks - kellele ja mis ajakavas võrguettevõtjad peavad 15 min arvestid paigaldama, kellele võib jääda 1h resolutsiooniga mõõteandmed ning kuidas muutub AVP andmevahetus turuosalistele. Elering, MKM, KA, võrguettevõtjad, avatud tarnijad dets.20 Koostatud dokumendid avaldatakse siin veebilehel.
3 IT arenduse lahenduse väljatöötamise projekt, mille alusel peaks valmima Andmelao tehniline võimekus 15 min bilansiperioodile üleminekuks - tehnilised andmevahetused juhendid turuosalistele ning samuti andmevahetus muude rakendustega (e-elering, Estfeed, Taastuvenergia infosüsteem jms). Elering 2021-2023 Koostatud dokumendid avaldatakse AVP veebilehel. Link lisatakse siia veebilehele.
4 Baltikumi elekttrisüsteemi juhtimise uuendus koos  automaatsete sageduse hoidmise (FCR) ja automaatsete sageduse taastamise reservide (aFRR) kasutusele võtmisega. Baltikumi süsteemihaldurite  töögrupp seoses Mandri-Euroopa sünkroonala nõuete täitmise ettevalmistamisega 2020-2025 Turuosalistele kontseptsioondokumendi avaldamine ajakavas 09.2020. Link lisatakse siia veebilehele.
5 Bilansihalduse andmevahetuse, bilansilepingu tüüptingimuste jms uuendamine (Mandri-Euroopa sünkroonalaga liitumise nõuded, muud elektrituru arengud, eesmärgiga et 15 min bilansihaldus toimiks efektiivselt ja automaatselt) . Süsteemihaldur 2022 Ei ole alustatud.

Lisaks ülaltoodule on vajalikud võrguettevõtjate ja avatud tarnijate omapoolsed kommertsmõõtesüsteemide ja IT süsteemide arendusprotsessid 15 min resolutsiooniga mõõteandmete edastuseks ja vastuvõtmiseks.

 

      Baltikumi koostöö 15 minutilisele bilansiperioodile üleminekul

02.04.2020 esitasid Baltikumi süsteemihaldurid regulaatoritele erandi taotluse  15-minutilise bilansiperioodi rakendamise edasilükkamiseks.

Erandi taotluse esitamisel on lähtutud järgmistest kriteeriumitest:

1. Komisjoni määrus (EL) 2017/2195, 23. november 2017, millega kehtestatakse elektrisüsteemi tasakaalustamise eeskiri (edaspidi: eeskiri) sätestab nõuded ühiste reguleerimisturgude ja bilansiselgituse reeglite kohta Euroopa Liidus. Vastavalt eeskirja artikli 53 lõikele 1 peavad kõik süsteemihaldurid hiljemalt kolm aastat pärast eeskirja jõustumist kohaldama 15-minutilise bilansiperioodi kõigis planeerimise piirkondades (hinnapiirkondades), tagades samal ajal, et kõik turu ajaüksuse piirid langevad kokku bilansiperioodi piiridega.

2. Erandi taotlusele eelnevalt viisid Baltikumi süsteemihaldurid perioodil 10.05-10.06.2019 läbi avaliku konsultatsiooni 15-minutilise bilansiperioodi rakendamise kontseptsioonkavandi ja rakenduse teekaardi kohta. Lühidalt nägi kavand ette, et Balti süsteemihaldurite eesmärk oleks rakendada 15-minutiline bilansiperiood õigeaegselt ehk alates 01.12.2020 päevasisese turu tootele, bilansiplaanide esitamise andmevahetusele, reguleerimisturu standardtootele, mõõteandmete jaotusele ning bilansihalduritele bilansienergia koguste arvutamisele. Tagasiside tulemusena pooldasid turuosalised 15 minuti bilansiperioodi edasilükkamist tuues olulisemate põhjustena välja lisainvesteeringute vajaduse, ebapiisava ajaressursi IT süsteemide kohaldamiseks, seadusandluses kehtestatud mõõteandmete edastuse nõuete täpsustamise, üle-Euroopaliste reguleerimisreservi platvormide hilisemad rakendusajad, Põhjamaade otsuse esitada samuti erandi taotlus, süsteemijuhtimises 15-minutilise rakenduse vajaduse puudumine jms. Turuosaliste tagasisidest lähtuvalt koostasid Balti süsteemihaldurid uue 15-minutilise bilansiperioodi rakendamise kontseptsiooni dokumendi, milles selgitatakse põhjalikumalt 15-minutilise bilansiperioodi rakendamise sisu, mõju erinevatele turuetappidele ning on toodud välja uuendatud ajakava järgnevateks arendusettappideks. Vastav kontseptsiooni dokument avaldati 17.12.2019 süsteemihaldurite veebilehtedel

3. Erandi taotluses esitavad Balti süsteemihaldurid kahe-astmelise rakenduskava, mis näeb ette 15-minutilise bilansiperioodi rakenduseks:

a) Etapp 1 tähtajaga Q4 2022 – töötada välja 15-minutilise bilansiperioodi andmevahetuse võimekus bilansihalduses koos reguleerimisturgude muudatustega (sh näha ette valmisolek liituda MARI platvormiga);

b) Etapp 2 tähtajaga Q4 2024 – 15-minutilise bilansiperioodi täisrakendamine koos jaotusvõrkude tasemel mõõteandmete edastusega ning samuti automaatsete sagedustaastamise reservide protsesside ja toodete väljatöötamine kui eeltegevused Baltikumi sünkroniseerimiseks Mandri-Euroopa sünkroonalaga.

4. Kokkuvõtvalt esitavad Balti süsteemihaldurid ühiselt Eesti, Läti ja Leedu regulaatoritele erandi taotluse 15-minutilise bilansiperioodi kohustusliku rakenduse edasilükkamiseks tähtajani kuni 31.12.2024.

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Uudis Book page Hooldustööd Konsultatsioon Smaily Response Page Kontaktid