Skip to main content

In order to ensure electricity market participants’ freedom of action and the efficiency of the electricity market, parties must exchange different types of information. This encompasses the importance of equal treatment of market participants in data exchange and a clear division of market participants’ roles.

The Data Hub system consists of software and hardware solutions where data exchange between market participants is managed, electricity supplier exchange processes are supported in the market, and measurement data is stored.

In the Data Hub, market participants operating in the Estonian electricity market are encoded, as well as measuring points measuring electricity flows between participants. Encoding gives a basis for market participants’ rights, as well as defining supply chains.

The Data Hub information system ensures principles of equal treatment, taking into account for this the right for market participants to equal access to electricity consumption data and quick supplier exchange procedures. This makes the data exchange procedure and access to data, as well as data hub service use rights/obligations for market participants simple and comprehensible. The network operator must ensure measurement, collection, control and accuracy of measurement data.

Via the Data Hub web portal all producers and suppliers have access to their own consumption volume measurement data. In addition, market participants can view agreement deadlines, sellers, supplier EIC codes and EIC codes for measuring points connected to a supplier. The Data Hub is administered by Elering as an independent transmission system operator.

 

EIC codes

In order to identify the processes, objects and participant of common European energy market the ENTSO-E have developed a coding system EIC (Energy Identification Coding). The goal of this system is to guarantee harmonized electronic data exchange with the market participants acting in different markets (e.g. electricity and gas or in different geographical markets) and the system operators (TSO-s) having to exchange data with other TSO-s as well as with the market participants themselves. Therefore the coding scheme allows to code different entities in the energy market: market participants (system operators, consumers, grid operators etc.), resources (production units, LNG terminals etc.), measuring points etc.

The coding is managed on two levels:

 • CIO (Central Issuing Office) issues identifiers for the Local Issuing Offices (LIO-s) (first two numbers in the EIC code) and EIC codes for transmission system operators or areas, it also manages these codes.
 • LIO-s (Local Issuing Office) act as agents of the CIO by issuing EIC codes for different entities per requests. The LIO in Estonia is Elering.

EIC codes consist of 16 characters – English alphanumeric capitals (A-Z), numbers (0-9) and minus-signs (-):

 • 2 digits identifying the LIO who issued the code (Elering’s identifier is 38)
 • Letter identifying the code object type:
  • X – market participant (“X-code”)
  • Y – area (“Y-code”)
  • Z – measuring point (“Z-code”)
  • W – resource (e.g. production unit) (“W-code”)
  • T – tie-line (between different balancing areas)
  • V – location
 • 12-character identifier (alphanumeric characters and minus-signs)
 • 1 control character (letter or a digit)

As a LIO for Estonia Elering issues EIC codes relevant for the Estonian energy market:

 • X-codes for market participants are issued in the Data Hub;
 • Z-codes are generated in the data Hub;
 • W-codes are issued
  • For PV-panels by renewable energy unit – request to be submitted to resupport@elering.ee;
  • For other production units by energy markets’ department – request is submitted by the grid connection project manager;
 • Other types of codes are issued by the energy markets’ department – contact e-mail eic.office@elering.ee.

 

EIC codes relevant for Estonia can be found in the Files section of this page. All EIC codes relevant for the whole European common energy market are available on ENTSO-E web page.


Only EIC codes published in the CIO or LIO websites are to be considered as valid EIC codes.

The Local Issuing Office assume no responsibility or liability for the accuracy and the completeness of the information provided by an entity requesting an EIC code. In no event shall a Local Issuing Office be liable for any damages of any kind, including, but not limited to, direct, indirect, general, special, incidental, or consequential damages arising out of any inaccuracy or incompleteness of the information provided by an entity requesting an EIC code.

The Estonian Data Hub system is a software/hardware solution that manages the exchange of electricity metering data between market participants, supports the process of changing electricity suppliers in the market, and archives the metering data of electricity consumption. The Estonian Data Hub assigns codes to market participants who operate on Estonian electricity market. It also codes all metering points which are needed in order to track the transfer of energy between market participants. Code assignment provides basis for defining the rights of the market participants, and helps to track the supply chains.

User access to the Estonian Data Hub is granted to grid operators, open suppliers and line operators operating in Estonia. To use the Data Hub Live system, the party must sign a Data Hub user contract. The technical guide is an inseparable enclosure to the contract. Please find both attached below.

Frequently asked questions and answers to the questions are available on e-elering web page.

Euroopa ühtse energiaturu protsesside, objektide ja osaliste identifitseerimiseks on ENTSO-E välja töötanud ühtse kodeerimise süsteemi EIC (ingl. k. Energy Identification Coding). Süsteemi eesmärgiks on tagada harmoniseeritud elektroonne andmevahetus olukorras, kus turuosalistel on võimalus osaleda erinevatel turgudel ning süsteemioperaatorid peavad omavahel ning ka turuosaliste endiga nende kohta infot vahetama. Seega võimaldab süsteem kodeerida erinevaid objekte energiaturul: turuosalised (tootjad, tarbijad, võrguettevõtted), ressursid (tootmisseadmed, LNG terminalid jmt), mõõtepunktid jne.

Kodeerimist administreeritakse kahel tasandil:

 • Keskse koodikeskuse (CIO - Central Issuing Office) ülesandeks on väljastada lokaalsete koodikeskuste (LIO-de) identifitseerimise koode (esimesed kaks numbrit EIC koodis), süsteemioperaatorite või piirkondade EIC koode (nt Eleringi EIC kood on 10X1001A1001A39W) ning nende haldamine.
 • Lokaalsed koodikeskused (LIO – Local Issuing Office) tegutsevad CIO agentidena, väljastades vastavalt taotlustele erinevate objektide jaoks EIC koode. Eestis tegutseb LIO-na Elering.

EIC koodid on 16-kohalised ning koosnevad inglise tähestiku suurtähtedest (A-Z), numbritest (0-9) ja miinusmärkidest (-):

 • 2-kohaline numbriline kood, mis identifitseerib koodi väljastaja (Eleringi puhul 38)
 • Objektitüüpi määrav täht:
  • X – turuosaline (nö X-kood)
  • Y – piirkond (nö Y-kood)
  • Z – mõõtepunkt (nö Z-kood)
  • W – ressurss (nt tootmisüksus) (nö W-kood)
  • T – ühendusliin (eri bilansipiirkondade vahel)
  • V – asukoht
 • 12-kohaline identifitseerimiskood (tähed, numbrid, miinused)
 • 1 kontrolltäht/number (täht või number)

Lokaalse koodikeskusena väljastab Eesti energiaturu jaoks EIC koode Elering:

 • X-koodid väljastatakse turuosalistele Andmelaos;
 • Z-koode genereerib Andmeladu;
 • W-koodid väljastab
  • Päikesepaneelidele taastuvenergia talitus – taotlus esitada resupport@elering.ee;
  • Ülejäänud tootmisüksustele energiaturgude osakond – taotluse esitab liitumiste projektijuht;
 • Ülejäänud kooditüüpide puhul on koodi väljastajaks energiaturgude osakond – kontakt eic.office@elering.ee.
   

Eesti olulised EIC koodid on kättesaadavad failide all olevates tabelites. ENTSO-E lehel on kättesaadavad kõik Euroopa ühist energiaturgu puudutavad EIC koodid.


Ainult CIO ja LIO (Eleringi) veebilehtedel avaldatud EIC koodid on kehtivad.

LIO (Elering) ei vastuta ega võta kohustust EIC koodi taotleva turuosalise esitatud andmete õigsuse ja terviklikkuse eest. LIO ei ole mitte mingil juhul vastutav kahjude (muuhulgas otseste, kaudsete, üldiste, spetsiifiliste, tegevustega kaasnevate või tegevustest tulenevate) eest, mis on põhjustatud EIC-koodi taotleva turuosalise esitatud andmete ebatäpsusest või puudulikkusest.

 Korduma kippuvaid küsimusi ja vastuseid saab lugeda e-eleringi lehelt.

EIC codes

In order to identify the processes, objects and participant of common European energy market the ENTSO-E have developed a coding system EIC (Energy Identification Coding). The goal of this system is to guarantee harmonized electronic data exchange with the market participants acting in different markets (e.g. electricity and gas or in different geographical markets) and the system operators (TSO-s) having to exchange data with other TSO-s as well as with the market participants themselves. Therefore the coding scheme allows to code different entities in the energy market: market participants (system operators, consumers, grid operators etc.), resources (production units, LNG terminals etc.), measuring points etc.

The coding is managed on two levels:

 • CIO (Central Issuing Office) issues identifiers for the Local Issuing Offices (LIO-s) (first two numbers in the EIC code) and EIC codes for transmission system operators or areas, it also manages these codes.
 • LIO-s (Local Issuing Office) act as agents of the CIO by issuing EIC codes for different entities per requests. The LIO in Estonia is Elering.

EIC codes consist of 16 characters – English alphanumeric capitals (A-Z), numbers (0-9) and minus-signs (-):

 • 2 digits identifying the LIO who issued the code (Elering’s identifier is 38)
 • Letter identifying the code object type:
  • X – market participant (“X-code”)
  • Y – area (“Y-code”)
  • Z – measuring point (“Z-code”)
  • W – resource (e.g. production unit) (“W-code”)
  • T – tie-line (between different balancing areas)
  • V – location
 • 12-character identifier (alphanumeric characters and minus-signs)
 • 1 control character (letter or a digit)

As a LIO for Estonia Elering issues EIC codes relevant for the Estonian energy market:

 • X-codes for market participants are issued in the Data Hub;
 • Z-codes are generated in the data Hub;
 • W-codes are issued
  • For PV-panels by renewable energy unit – request to be submitted to resupport@elering.ee;
  • For other production units by energy markets’ department – request is submitted by the grid connection project manager;
 • Other types of codes are issued by the energy markets’ department – contact e-mail eic.office@elering.ee.

 

EIC codes relevant for Estonia can be found in the Files section of this page. All EIC codes relevant for the whole European common energy market are available on ENTSO-E web page.


Only EIC codes published in the CIO or LIO websites are to be considered as valid EIC codes.

The Local Issuing Office assume no responsibility or liability for the accuracy and the completeness of the information provided by an entity requesting an EIC code. In no event shall a Local Issuing Office be liable for any damages of any kind, including, but not limited to, direct, indirect, general, special, incidental, or consequential damages arising out of any inaccuracy or incompleteness of the information provided by an entity requesting an EIC code.

The Estonian Data Hub system is a software/hardware solution that manages the exchange of electricity metering data between market participants, supports the process of changing electricity suppliers in the market, and archives the metering data of electricity consumption. The Estonian Data Hub assigns codes to market participants who operate on Estonian electricity market. It also codes all metering points which are needed in order to track the transfer of energy between market participants. Code assignment provides basis for defining the rights of the market participants, and helps to track the supply chains.

User access to the Estonian Data Hub is granted to grid operators, open suppliers and line operators operating in Estonia. To use the Data Hub Live system, the party must sign a Data Hub user contract. The technical guide is an inseparable enclosure to the contract. Please find both attached below.

Frequently asked questions and answers to the questions are available on e-elering web page.

Euroopa ühtse energiaturu protsesside, objektide ja osaliste identifitseerimiseks on ENTSO-E välja töötanud ühtse kodeerimise süsteemi EIC (ingl. k. Energy Identification Coding). Süsteemi eesmärgiks on tagada harmoniseeritud elektroonne andmevahetus olukorras, kus turuosalistel on võimalus osaleda erinevatel turgudel ning süsteemioperaatorid peavad omavahel ning ka turuosaliste endiga nende kohta infot vahetama. Seega võimaldab süsteem kodeerida erinevaid objekte energiaturul: turuosalised (tootjad, tarbijad, võrguettevõtted), ressursid (tootmisseadmed, LNG terminalid jmt), mõõtepunktid jne.

Kodeerimist administreeritakse kahel tasandil:

 • Keskse koodikeskuse (CIO - Central Issuing Office) ülesandeks on väljastada lokaalsete koodikeskuste (LIO-de) identifitseerimise koode (esimesed kaks numbrit EIC koodis), süsteemioperaatorite või piirkondade EIC koode (nt Eleringi EIC kood on 10X1001A1001A39W) ning nende haldamine.
 • Lokaalsed koodikeskused (LIO – Local Issuing Office) tegutsevad CIO agentidena, väljastades vastavalt taotlustele erinevate objektide jaoks EIC koode. Eestis tegutseb LIO-na Elering.

EIC koodid on 16-kohalised ning koosnevad inglise tähestiku suurtähtedest (A-Z), numbritest (0-9) ja miinusmärkidest (-):

 • 2-kohaline numbriline kood, mis identifitseerib koodi väljastaja (Eleringi puhul 38)
 • Objektitüüpi määrav täht:
  • X – turuosaline (nö X-kood)
  • Y – piirkond (nö Y-kood)
  • Z – mõõtepunkt (nö Z-kood)
  • W – ressurss (nt tootmisüksus) (nö W-kood)
  • T – ühendusliin (eri bilansipiirkondade vahel)
  • V – asukoht
 • 12-kohaline identifitseerimiskood (tähed, numbrid, miinused)
 • 1 kontrolltäht/number (täht või number)

Lokaalse koodikeskusena väljastab Eesti energiaturu jaoks EIC koode Elering:

 • X-koodid väljastatakse turuosalistele Andmelaos;
 • Z-koode genereerib Andmeladu;
 • W-koodid väljastab
  • Päikesepaneelidele taastuvenergia talitus – taotlus esitada resupport@elering.ee;
  • Ülejäänud tootmisüksustele energiaturgude osakond – taotluse esitab liitumiste projektijuht;
 • Ülejäänud kooditüüpide puhul on koodi väljastajaks energiaturgude osakond – kontakt eic.office@elering.ee.
   

Eesti olulised EIC koodid on kättesaadavad failide all olevates tabelites. ENTSO-E lehel on kättesaadavad kõik Euroopa ühist energiaturgu puudutavad EIC koodid.


Ainult CIO ja LIO (Eleringi) veebilehtedel avaldatud EIC koodid on kehtivad.

LIO (Elering) ei vastuta ega võta kohustust EIC koodi taotleva turuosalise esitatud andmete õigsuse ja terviklikkuse eest. LIO ei ole mitte mingil juhul vastutav kahjude (muuhulgas otseste, kaudsete, üldiste, spetsiifiliste, tegevustega kaasnevate või tegevustest tulenevate) eest, mis on põhjustatud EIC-koodi taotleva turuosalise esitatud andmete ebatäpsusest või puudulikkusest.

 Korduma kippuvaid küsimusi ja vastuseid saab lugeda e-eleringi lehelt.

What are you looking for?

All Lihtlehekülg News Käsiraamat Maintenance Konsultatsioon Smaily Response Page Kontaktid