Skip to main content

VISION

Elering's vision is to be innovative and efficient infrastructure company

 

MISSION

Elering’s mission is to ensure security of energy supply to Estonian consumers through effective regional energy markets based on reliable energy networks and competent employees. In doing so, we support competitiveness of Estonian economy.

 

VALUES

  • Responsibility

We feel that our responsibility to society is ensuring electricity and gas supplies in an economically efficient way. A well-functioning energy market where market participants are treated equally is the best path towards ensuring the security of supply. We value each employee’s contribution – this helps us perform our duties to the society at a high level.

  • Dedication

There is a client behind every activity performed at Elering. We are committed to creating value for our clients and our clients’ clients. We create value for our clients by combining the longstanding experience of our people with the latest knowledge. This is how we offer the best solutions in the energy sector.

  • Openness

The energy system is undergoing a rapid change. Elering is dynamic and open to changes. We create new opportunities and support innovation in the energy sector. Readiness for changes begins with our people. To lead the way for changes, we value everyone’s initiative, creativity, and wish to evolve.

 

Additional information:
Karl Kivinurm

Strategy manager
Phone +372 71 51 330
E-mail Karl.Kivinurm@elering.ee

 

 

 


1. Töötaja suhtub oma hoiakute ning tegudega lugupidavalt, säästlikult ja heaperemehelikult ümbritsevasse ja tema kätte usaldatud varasse.

2. Töötaja eetilisus loob usalduse tema tööalase tegevuse suhtes. Eetilisus käesoleva eetikakoodeksi mõistes väljendub eelkõige aususes, kompetentsuses, sõltumatuses, objektiivsuses, lugupidamises, diskreetsuses, tasakaalukuses, kohusetundes ning nende väärtuste väljendamises kõige ümbritseva suhtes.

3. Töötaja kaasajastab ja täiendab pidevalt oma tööalases tegevuses rakendamisele kuuluvaid teadmisi.

4. Töötaja juhindub tööalases tegevuses seadustest, ettevõtte sisedokumentidest, juhatuse ja otsese juhi korraldustest ning muudest töökäskudest ja headest tavadest.

5. Töötaja on tööalases tegevuses eelarvamusteta ja objektiivne, kaaludes asjaolusid igakülgselt, rakendades seadust, parimat praktikat ja oma kompetentsust.

6. Töötaja hoidub tööalast tegevust ja ettevõtte mainet kahjustavast käitumisest. Töötaja on teadlik, et ta on ettevõtte „nägu“ ka väljaspool tööaega ja arvestab sellega oma käitumises.

7. Töötaja on kolmandate osapoolte ja kaastöötajate suhtes alati viisakas ja lugupidav.

8. Töötaja on pühendunud ettevõtte missiooni teostamisele ja väärtuste hoidmisele.

9. Töötaja tegutseb tööalases tegevuses üksnes ettevõtte huvides, eelistades neid enda ja kolmandate isikute huvidele. Töötaja korraldab oma tegevuse selliselt, et võimalik oht huvide konfliktiks oleks minimaalne.

10. Ametiisik ei või vastu võtta kingitusi ega nõustuda soodustustega, mis on määratud temale endale või tema lähisugulastele või -hõimlastele ning mille vastuvõtmine võib otse või kaudselt mõjutada tema töö- või teenistuskohustuste erapooletut täitmist.

 

 


1. Töötaja suhtub oma hoiakute ning tegudega lugupidavalt, säästlikult ja heaperemehelikult ümbritsevasse ja tema kätte usaldatud varasse.

2. Töötaja eetilisus loob usalduse tema tööalase tegevuse suhtes. Eetilisus käesoleva eetikakoodeksi mõistes väljendub eelkõige aususes, kompetentsuses, sõltumatuses, objektiivsuses, lugupidamises, diskreetsuses, tasakaalukuses, kohusetundes ning nende väärtuste väljendamises kõige ümbritseva suhtes.

3. Töötaja kaasajastab ja täiendab pidevalt oma tööalases tegevuses rakendamisele kuuluvaid teadmisi.

4. Töötaja juhindub tööalases tegevuses seadustest, ettevõtte sisedokumentidest, juhatuse ja otsese juhi korraldustest ning muudest töökäskudest ja headest tavadest.

5. Töötaja on tööalases tegevuses eelarvamusteta ja objektiivne, kaaludes asjaolusid igakülgselt, rakendades seadust, parimat praktikat ja oma kompetentsust.

6. Töötaja hoidub tööalast tegevust ja ettevõtte mainet kahjustavast käitumisest. Töötaja on teadlik, et ta on ettevõtte „nägu“ ka väljaspool tööaega ja arvestab sellega oma käitumises.

7. Töötaja on kolmandate osapoolte ja kaastöötajate suhtes alati viisakas ja lugupidav.

8. Töötaja on pühendunud ettevõtte missiooni teostamisele ja väärtuste hoidmisele.

9. Töötaja tegutseb tööalases tegevuses üksnes ettevõtte huvides, eelistades neid enda ja kolmandate isikute huvidele. Töötaja korraldab oma tegevuse selliselt, et võimalik oht huvide konfliktiks oleks minimaalne.

10. Ametiisik ei või vastu võtta kingitusi ega nõustuda soodustustega, mis on määratud temale endale või tema lähisugulastele või -hõimlastele ning mille vastuvõtmine võib otse või kaudselt mõjutada tema töö- või teenistuskohustuste erapooletut täitmist.

What are you looking for?

All Lihtlehekülg News Käsiraamat Maintenance Konsultatsioon Smaily Response Page Kontaktid