Liigu edasi põhisisu juurde

Taastuvast energiaallikast elektrienergia tootmise vähempakkumise teade 
 
 

                                                                                                                                          Teate avaldamise kuupäev: 15.05.2020 
 
   
 
I OSA: VÄHEMPAKKUMISE ÜLDINE INFO 
 
 
  
Vähempakkumise korraldaja: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, SuurAmeerika 1, Tallinn, 15072 Eesti Kontaktisik: Kristo Kaasik Tel.: +372 6256465, E-post: Kristo.Kaasik@mkm.ee  

Vähempakkumise läbiviija: Elering AS, Kadaka tee 42, 12915 Tallinn Kontaktisik: River Tomera Tel.:+372 7151327, E-post: temenetlus@elering.ee 
 
Lisateavet vähempakkumise kohta saab  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veebilehel www.mkm.ee ja vähempakkumise läbiviija Elering AS veebilehel https://elering.ee/taastuvenergia-vahempakkumine ning e-posti aadressilt temenetlus@elering.ee. Vähempakkumise teade avaldatakse Ametlikes Teadaannetes. 
 
Pakkumised tuleb esitada Elering AS veebilehel – https://elering.ee/pakkumuse-vorm - toodud vormil ja saata E-posti aadressile: taastuvenergia@elering.ee 
 
   
 II OSA: VÄHEMPAKKUMISE KIRJELDUS JA AJAGRAAFIK 
 
 
Vähempakkumine korraldatakse elektrituruseaduse § 596 lõike 1 alusel. Vähempakkumise eesmärgiks on saada turule täiendavalt 5 GWh/a ulatuses taastuvast energiaallikast energiat, mis on toodetud tootmisseadmega, mille elektriline võimsus on vahemikus 50 kW kuni 1 MW. Vähempakkumise tulemusena suureneb turul taastuvast energiaallikast toodetud elektrienergia osakaal. Vähempakkumise läbiviimise kord on kirjeldatud Vabariigi Valitsuse 07.11.2019 määruses nr 86 „Taastuvast energiaallikast ja tõhusa koostootmise režiimil energia tootmiseks korraldatava vähempakkumise tingimused ja kord“ (edaspidi: vähempakkumise määrus). 
 
 
Vähempakkumise maksimaalne energia kogus kalendriaastas ning energialiik: Elektrienergia on toodetud tootmisseadmega, mis kasutab taastuvat energiaallikat ning mille elektriline võimsus on vahemikus 50 kW kuni 1 MW. Maksimaalne tootmiskogus kõigi tootjate kohta kokku, mille osas toetust makstakse on 5 GWh ühe kalendriaasta kohta. 
 
  
Vähempakkumise ajagraafik:

 

Vähempakkumise teate avaldamine 15.05.2020; 
Pakkumise esitamise tähtaeg ja kellaaeg: 14.09.2020, 17:00;  

Pakkumiste avamine: 15.09.2020, 12:00; 
  
Lõpukuupäev ja pakkumise jõusoleku minimaalne tähtaeg: 23.11.2020. 
 
Taastuvast energiaallikast energia tootmise ajavahemik:

Tootmise alustamise tähtpäev 01.09.2021 ja pakkumises toodud energiakogust peab tootma vähemalt toetusperioodi 12 a jooksul. 
 
 
III OSA: OSALEMISTINGIMUSED   
 
  
Nõuded tootmisseadmele, pakkujale ja pakkumisele:

Pakkumise tegija peab olema selle tootmisseadme omanik või tootmisseadet kasutama õigustatud isik, millega toodetud energia vähempakkumisele esitatakse. Võitjale saab maksta elektrituruseaduse (ELTS) § 596 nimetatud toetust, kui võitja vastab ELTS-s nimetatud tootja nõuetele ning tootmisseade vastab ELTS-is, elektrisüsteemi toimimise võrgueeskirjas, vähempakkumise määruses ja komisjoni määruses nr (EL) 2016/631 nimetatud nõuetele.

Uue tootmisseadme aadressi ja nimivõimsuse määrab pakkuja, tootmisseadme liigi ja sellest tulenevalt EIC (Energy Identification Code) koodi väljastab Elering AS. 
 
Pakkuda saab elektrienergiat, mis saab olema tulevikus toodetud uue tootmisseadmega või olemasolevale tootmisseadmele lisatud täiendava võimsusega. Tegemist on ELTS § 596 nimetatud vähempakkumisega, seega ei tohi vähempakkumisel osalev tootmisvõimsus olla juba kasutusele võetud ning selle rajamiseks ei tohi olla makstud riigipoolset investeeringutoetust, sealhulgas ei tohi investeeringutoetust olla saanud täiendava võimsusega pakkumisel osalemise korral varasemalt rajatud tootmisüksus, kui varasem tootmisüksus ja pakkumises osalev täiendav võimsus ühendatakse samasse liitumispunkti Pakkumise esitamise hetkeks peab olema tootmisseadme ehitamiseks väljastatud vajalik kooskõlastus Kaitseministeeriumilt (kui see on õigusaktide kohaselt nõutav) ning elektrivõrgu liitumisleping või selle puudumisel võrguettevõtja liitumispakkumine, mis ei ole vanem kui 365 päeva. Liitumispakkumine tõendab, et nimetatud asukohta on võimalik elektrivõrguga liitumine mõistlike kuludega rajada. Kui tegemist on olemasoleva tootmisseadme juurde kavandatava täiendava tootmisvõimsusega, peab tootja tagama uue võimsuse toodetud elektrienergia eraldi nõuetekohase mõõtmise kaugloetava mõõteseadmega ja andmete edastamise Elering AS-le.  
 
Toetusmäära esitamisel pakkumises peab pakkuja arvesse võtma, et see koosneb  kalendrikuu Eesti hinnapiirkonna järgmise päeva turu elektrienergia aritmeetilisest keskmisest börsihinnast ja elektrituruseaduse 596 nimetatud toetuse summast. 
 
Täpsemat infot nõuete kohta tootmisseadmele, pakkujale, pakkumisele ja pakkumise menetlemise kohta saab vähempakkumise määruse §-dest 2, 10–12, 17–18 ja 20. 
 
 
 
IV OSA: TAGATIS    


Pakkumisel osalemiseks peab pakkuja esitama tagatise hiljemalt 14.09.2020.  

Tagatis tuleb esitada ELERING AS, Reg nr:  11022625, IBAN: EE282200221024551314 SWEDBANK,  SWIFT kood/BIC: HABAEE2X 
 
Tagatise summa eurodes saadakse pakkumises toodud aastase energiakoguse gigavatttundides korrutamisel tuhandega. Näiteks: kui pakkumise maht on 3,5 GWh aastas, kujuneb tagatiseks 3,5 GWh x 1000 € = 3 500 €. 
 
Tagatis peab kehtima vähemalt vähempakkumise tulemuste esitamise tähtajani 23.11.2020.  
 
 
V OSA: MENETLUS JA HALDUSALANE TEAVE 
 
 
Hindamiskriteeriumid: 
  
Elering AS reastab esmase kontrolli läbinud pakkumised pakkumises esitatud toetusmäära kasvamise järgi.  
 
Täpsemalt saab infot pakkumiste reastamise osas saab vähempakkumise määruse §-dest 19 ja 20.    

 

VI OSA: LISATEAVE 
 
  
Pakkumisele peavad olema lisatud kõik pakkumise tegemiseks vajalikud dokumendid digiallkirjastatud kujul ja saadetava faili maht ei tohi ületada 10 MB.  
 
Täpsemalt saab infot pakkumise esitamise kohta vähemapakkumise määruse §-dest 14–16. 

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Uudis Book page Hooldustööd Konsultatsioon Smaily Response Page Kontaktid